Pomorski I/II

Do kluczowych obszarów inwestycyjnych Funduszy Pomorskich należą:

Przemysł morski i branża offshore

Transport i logistyka

ICT/IoT

Ekoefektywność

Przemysł medyczny

Główne gałęzie inwestycyjne

Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie

efektywności energetycznej w budownictwie i przemyśle; OZE; Smart Grid;
technologie magazynowania energii, technologie związane z środkami
transportu o napędzie alternatywnym, technologie związane z
poszukiwaniem, wydobyciem i przetwarzaniem surowców energetycznych

Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie

 multimodalne interfejsy człowiek-maszyna; IoT; przesył, bazy i bezpieczeństwo danych, Big Data; technologie sektora kosmicznego

Technologie offshore i portowo-logistyczne

technologie związane z eksploatacją zasobów morza; pojazdy i jednostki
pływające; urządzenia, techniki i systemy monitorowania i oczyszczania
środowiska morskiego; technologie wykorzystania związków
produkowanych przez organizmy morskie; technologie i urządzenia
w służbie usług transportowo-logistycznych w portach.

Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia

rozwiązania ICT, telemedyczne i urządzenia wspierające profilaktykę,
prewencję, diagnostykę i leczenie chorób cywilizacyjnych; żywność
funkcjonalna i terapeutyczna; biotechnologia; farmaceutyka; nowe
materiały, chemia i nanotechnologia w medycynie regeneracyjnej
i implantologii; technologie i rozwiązania wspierające osoby
niepełnosprawne oraz w wieku podeszłym)

Kryteria inwestycyjne

1. Innowacyjność projektu

Projekt dotyczy innowacji technologicznej (produktowej i procesowej).

2. Profil branżowy Funduszu

Projekt jest zgodny z profilem branżowym Funduszu (obszarami Inteligentnych Specjalizacji Województwa Pomorskiego).

3. Siedziba firmy

Przedsiębiorca posiada siedzibę lub zamierza utworzyć siedzibę na terenie województwa pomorskiego.

4. Definicja przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwo spełnia definicję MŚP zgodną z Rozporządzeniem 651/2014, jest nienotowane na giełdzie, prowadzi działalność gospodarczą nie dłużej niż 3 lata i spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • nie prowadzi działalności na żadnym rynku (nie dokonało pierwszej komercyjnej sprzedaży na dowolnym rynku w rozumieniu pkt 52 (xi) Wytycznych Unii w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka (Dz.U. UE z 22.01.2014 C 19/4));
 • nie dokonało jeszcze podziału zysków.

5. Wykluczenia

Przedsiębiorca nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/1 z 31.07.2014 r.).

Na przedsiębiorcy nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego.

Przedsiębiorca nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do jej reprezentacji.

Szukasz inwestora?

Prześlij pitch deck w formie prezentacji ppt/pdf na adres pomorskie@netrix.ventures
Gdy będziemy zainteresowani, odeślemy formularz i model finansowy do wypełnienia

Co oferujemy?

Mentoring

Business Development

Networking

Fundusze UE na rozwój

Jak wybieramy Startupy?

1. Obszerny rynek docelowy

2. Silne IP (własność intelektualna)

3. Technologia tworząca wartość dodaną

4. Trwały i przekonujący model biznesowy

5. Jasna ścieżka wprowadzenia produktu/procesu na rynek

6. Wyraźne okazje dezinwestycyjne

7. Doświadczony zespół projektowy

8. Szanse projektu na pozyskiwanie środków zewnętrznych na dalszy rozwój

Proces inwestycyjny (2-6 miesięcy)

Szczegółowa analiza projektu (m.in. opracowanie dokumentacji biznesowej, mid-term selekcja).

Przeprowadzenie due diligence (finansowego, technologicznego i prawnego) oraz propozycja umowy inwestycyjnej (Term Sheet).

Przeprowadzenie due diligence (finansowego i prawnego)

Decyzja inwestycyjna o zawarciu Umowy Inwestycyjnej

Dokapitalizowanie spółki (objęcie udziałów-akcji).

Parametry Funduszu

Kapitalizacja Funduszy

(bez prawa opcji)

Wartość i liczba inwestycji

Okres inwestycji i dezinwestycji

30 mln zł

Fundusz I

60 mln zł

Fundusz II

max 5 mln zł

ticket inwestycyjny

max 24 projekty

16+8

4lata

(inwestycje)

10 lat

(dezinwestycje)

NXV 3.0 i 4.0  zostały utworzone na mocy Umów Operacyjnych nr 4/RPPM/4019/2019/I/DIF/218 i 4/RPPM/4019/2019/II/DIF/219 Instrument Finansowy – Wejście Kapitałowe zawartych dnia 16.12.2019 r. pomiędzy Pośrednikiem Finansowym (Netrix Ventures Sp. z o.o.) a Menadżerem Funduszu Funduszy (Bank Gospodarstwa Krajowego, który na mocy Umowy o Finansowaniu* pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy w Województwie Pomorskim).

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Pomorskiego z siedzibą ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: drrp@pomorskie.eu , tel. 58 32 68 684.

  Powierzyliśmy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 23 maja 2018 r. (ze zm.) podmiotowi realizującemu Projekt tj. Bankowi Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa,który następnie podpowierzył przetwarzanie danych Netrix Ventures Sp. z o.o. , +48 81 463 60 70 fundusz@netrix.ventures porozumieniem, porozumienie zawartym z BGK z dnia 17.01.2022

 2. Dane kontaktowe inspektorów ochrony danych to:
  •  Zarząd Województwa Pomorskiego, e-mail iod@pomorskie.eu lub tel. 58 32 68 518

  • Bank Gospodarstwa Krajowego, e-mail iod@bgk.pl lub tel. 522 81 89

  • Netrix Ventures Sp. z o.o.  e-mail fundusz@netrix.ventures  lub tel. +48 81 463 60 70

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zakresie instrumentów finansowych, w szczególności wykonania umów w zakresie udzielenia wsparcia, potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości, działań informacyjnopromocyjnych, realizacji warunków umowy, zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń i egzekwowania wierzytelności, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) (tj. umowy) oraz c) RODO (tj. przepisu prawa) na podstawie:

  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.);

  •  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.);

  • ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818).  Następnie Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu archiwizacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
   (tj. przepisu prawa) na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
   i archiwach

 4. Pani /Pana dane mogą zostać przekazane innym podmiotom, którym zostaną zlecone usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. podmiotom wykonującym usługi informatyczne czy ewaluację realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ). Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną Pani/Pana dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.
 5.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 140 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013) oraz art. 23 ust. 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 ze zm.)
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest zarówno wymogiem ustawowym jak i warunkiem zawarcia umowy). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nie udzielenie wsparcia w ramach Projektu.