Dla Inwestorów

Nadrzędnym celem Netrix Ventures jest ochrona kapitału oraz wzrost wartości aktywów poprzez inwestowanie w skalowalne firmy opartych o własne technologie, bazując na codziennej współpracy ze spółkami portfelowymi oraz udostępnianiem naszych globalnych zasobów.

Inwestorami w funduszach zarządzanych przez Netrix Ventures są również spółki z GK Netrix co powoduje, iż wyniki osiągane przez zarządzane przez nas fundusze w znaczny sposób oddziałowują na wyniki całej grupy kapitałowej. W zależności od funduszu, udział GK Netrix oraz zespołu zarządzającego waha się od 8%- 24% kapitalizacji przy standardzie rynkowym 2-3%.

Łączna wartość aktywów zarządzanych przez Netrix Ventures (AuM) wynosi ok. 160 mln złotych co czyni nas jednym z większych i najbardziej aktywnych inwestorów na rynku Venture Capital w Polsce.

Istotnym atutem Netrix Ventures jest fakt, iż należy on do grupy kapitałowej która od ponad dekady zajmuje się działalnością B+R, IT, doradztwem oraz finansowaniem przedsiębiorstw oraz posiada szerokie relacje w świecie technologicznym, naukowym oraz finansowym co w połączeniu z modelem funkcjonowania hands-on approach powoduje, iż zaangażowanie finansowe jest tylko jedną z wielu korzyści współpracy z Netrix Ventures.

Nextrix Ventures na bieżąco pracuje ze spółkami portfelowymi co umożliwia wsparcie w budowie wartości a jednocześnie niweluje asymetrie informacji oraz w naturalny – partnerski sposób zwiększa nadzór właścicielski. Poza samą inwestycją, spółki portfelowe otrzymują wsparcie całej GK Netrix w:

optymalizacji procesów zarządczych i operacyjnych;

w pozyskiwaniu finansowania (kapitałowego oraz ze środków publicznych);

wsparcie akwizycyjne;

wzroście poprzez wsparcie w corporate finance, business development;

Otoczenie rynkowe

największa gospodarka w rejonie CEE

atrakcyjny inwestycyjnie kraj

niskie wyceny przy jednoczesnym wysokim poziomie kapitału ludzkiego, zwłaszcza w zakresie technologii informatycznych

duża alokacja środków UE na wsparcie innowacyjnych przedsiębiorstw – dodatkowe lewarowanie inwestycji

luka w finansowaniu „growth Capital”

Oferta

  • ograniczenie ryzyka poprzez lewarowanie inwestycji środkami publicznymi (30% inwestorzy prywatni :70% Bank Gospodarstwa Krajowego);
  • niska opłata za zarządzanie nieprzekraczająca 2% p.a.;
  • planowane wyjście z mnożnikiem na poziomie 3,5 (IRR ~20%);
  • zwolnienie z podatku dochodowego na poziomie ZASI / ASI;
  • możliwość aktywnego zaangażowania w działalność funduszu (miejsce w Komitecie Inwestycyjnym) oraz spółek portfelowych (miejsce w Radach Nadzorczych);
  • insight rynkowy i technologiczny jako wartość dodana dla podstawowej działalności inwestora;
  • dywersyfikacja portfela inwestycyjnego;
  • możliwość czynnego zaangażowania w rozwój wybranych spółek portfelowych;
  • screening innowacji może być wykorzystany w bieżącym biznesie;
  • dostęp do jednolitego rynku Unii Europejskiej (duży atut dla przedsiębiorców spoza UE)