Med / BioTech

Do kluczowych obszarów inwestycyjnych Funduszu Med/BioTech należą

Med/Bio-tech (Fundusz II)

biotechnologia, biogospodarka,
medycyna, zdrowie etc.

 

Główne gałęzie

Biogospodarka

Biotechnologia rolnicza i przemysłowa, nanotechnologia, biofizyka, chemia

 

Medycyna i zdrowie

Biotechnologia i nanotechnologia medyczna, farmakoterapia,
zaawansowane materiały, żywienie i dietetyka, usługi i wyroby medyczne

 

Kryteria inwestycyjne

1. Innowacyjność projektu

Projekt dotyczy innowacji technologicznej (produktowej i procesowej).

2. Profil branżowy Funduszu

Projekt jest zgodny z profilem branżowym Funduszu (obszarami Inteligentnych Specjalizacji Województwa Lubelskiego).

3. Siedziba firmy

Przedsiębiorca posiada siedzibę lub zamierza utworzyć siedzibę na terenie województwa lubelskiego.

4. Definicja przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwo spełnia definicję MŚP zgodną z Rozporządzeniem 651/2014, jest nienotowane na giełdzie, prowadzi działalność gospodarczą nie dłużej niż 3 lata i spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • nie prowadzi działalności na żadnym rynku (nie dokonało pierwszej komercyjnej sprzedaży na dowolnym rynku w rozumieniu pkt 52 (xi) Wytycznych Unii w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka (Dz.U. UE z 22.01.2014 C 19/4));
  • nie dokonało jeszcze podziału zysków.

5. Wykluczenia

Przedsiębiorca nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/1 z 31.07.2014 r.).

Na przedsiębiorcy nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego.

Przedsiębiorca nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do jej reprezentacji.

Szukasz inwestora?

Prześlij pitch deck w formie prezentacji ppt/pdf. lubelskie@netrix.ventures
Gdy będziemy zainteresowani, odeślemy formularz i model finansowy do wypełnienia

Co oferujemy?

Mentoring

Business Development

Networking

Fundusze UE na rozwój

Jak wybieramy Startupy?

1. Obszerny rynek docelowy

2. Silne IP (własność intelektualna)

3. Technologia tworząca wartość dodaną

4. Trwały i przekonujący model biznesowy

5. Jasna ścieżka wprowadzenia produktu/procesu na rynek

6. Wyraźne okazje dezinwestycyjne

7. Doświadczony zespół projektowy

8. Szanse projektu na pozyskiwanie środków zewnętrznych na dalszy rozwój

Proces inwestycyjny (2-6 miesięcy)

Szczegółowa analiza projektu (m.in. opracowanie dokumentacji biznesowej, mid-term selekcja).

Przeprowadzenie due diligence (finansowego, technologicznego i prawnego) oraz propozycja umowy inwestycyjnej (Term Sheet).

Przeprowadzenie due diligence (finansowego i prawnego)

Decyzja inwestycyjna o zawarciu Umowy Inwestycyjnej

Dokapitalizowanie spółki (objęcie udziałów-akcji).

Parametry Funduszu

Kapitalizacja Funduszy

(bez prawa opcji)

Wartość i liczba inwestycji

Okres inwestycji i dezinwestycji

30 mln zł

Fundusz I

30 mln zł

Fundusz II

max 1,5 mln zł

ticket inwestycyjny

40 projektów

2 x 20

4lata

(inwestycje)

10 lat

(dezinwestycje)

Fundusz Kapitałowy Lubelszczyzny został utworzony na mocy Umów Operacyjnych nr 4/RPLU/1518/2018/I/DIF/124 i nr 4/RPLU/1518/2018/I/DIF/125 Instrument Finansowy – Wejście Kapitałowe zawartych dnia 13.09.2018 r. pomiędzy Pośrednikiem Finansowym (Netrix Ventures Sp. z o.o.) a Menadżerem Funduszu Funduszy (Bank Gospodarstwa Krajowego, który na mocy Umowy o Finansowaniu* pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy w Województwie Lubelskim).

 

Fundusz Kapitałowy Lubelszczyzny inwestuje w innowacyjne projekty będące we wczesnej fazie rozwoju, szczególnie przed pierwszą komercyjną sprzedażą, wpisujące się w Inteligentne Specjalizacje Województwa Lubelskiego *.