Pomorskie

Szukasz inwestora?


Prześlij pitch deck w formie prezentacji ppt/pdf na adres pomorskie@netrix.ventures
Gdy będziemy zainteresowani, odeślemy formularz i model finansowy do wypełnienia

Jak wybieramy Startupy?


1. Obszerny rynek docelowy
2. Silne IP (własność intelektualna)
3. Technologia tworząca wartość dodaną
4. Trwały i przekonujący model biznesowy
5. Jasna ścieżka wprowadzenia produktu/procesu na rynek
5. Wyraźne okazje dezinwestycyjne
7. Doświadczony zespół projektowy
8. Szanse projektu na pozyskiwanie środków zewnętrznych na dalszy rozwój

Proces inwestycyjny (2-6 miesięcy)


Szczegółowa analiza projektu (m.in. opracowanie dokumentacji biznesowej, mid-term selekcja).
Przeprowadzenie due diligence (finansowego, technologicznego i prawnego) oraz propozycja umowy inwestycyjnej (Term Sheet).
Przeprowadzenie due diligence (finansowego i prawnego)
Decyzja inwestycyjna o zawarciu Umowy Inwestycyjnej
Dokapitalizowanie spółki (objęcie udziałów-akcji).

Co oferujemy?


Mentoring
Business Development
Networking
Fundusze UE na rozwój

NXV 3.0 i 4.0  zostały utworzone na mocy Umów Operacyjnych nr 4/RPPM/4019/2019/I/DIF/218 i 4/RPPM/4019/2019/II/DIF/219 Instrument Finansowy – Wejście Kapitałowe zawartych dnia 16.12.2019 r. pomiędzy Pośrednikiem Finansowym (Netrix Ventures Sp. z o.o.) a Menadżerem Funduszu Funduszy (Bank Gospodarstwa Krajowego, który na mocy Umowy o Finansowaniu* pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy w Województwie Pomorskim).

NXV 3.0 i 4.0 inwestują w innowacyjne projekty będące we wczesnej fazie rozwoju, szczególnie przed pierwszą komercyjną sprzedażą,
do kluczowych obszarów inwestycyjnych Funduszu należą
:


przemysł morski i branża offshore
transport i logistyka
ICT/IoT
ekoefektywność

(redukcja zużycia zasobów, emisji
substancji zanieczyszczających środowisko, produkowanych odpadów)

przemysł medyczny

Kryteria inwestycyjne


1. Innowacyjność projektu

Projekt dotyczy innowacji technologicznej (produktowej i procesowej).

2. Profil branżowy Funduszu

Projekt jest zgodny z profilem branżowym Funduszu (obszarami Inteligentnych Specjalizacji Województwa Pomorskiego).

3. Siedziba firmy

Przedsiębiorca posiada siedzibę lub zamierza utworzyć siedzibę na terenie województwa pomorskiego.

4. Definicja przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwo spełnia definicję MŚP zgodną z Rozporządzeniem 651/2014, jest nienotowane na giełdzie, prowadzi działalność gospodarczą nie dłużej niż 7 lat i spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • nie prowadzi działalności na żadnym rynku (nie dokonało pierwszej komercyjnej sprzedaży na dowolnym rynku w rozumieniu pkt 52 (xi) Wytycznych Unii w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka (Dz.U. UE z 22.01.2014 C 19/4));
  • nie dokonało jeszcze podziału zysków.

5. Wykluczenia

Przedsiębiorca nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/1 z 31.07.2014 r.).

Na przedsiębiorcy nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego.

Przedsiębiorca nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do jej reprezentacji.

Parametry Funduszu


Kapitalizacja Funduszy

(bez prawa opcji)
30 mln zł

Fundusz I – NXV 3.0
60 mln zł

Fundusz II – NXV 4.0
Wartość i liczba inwestycji


max 5 mln zł

ticket inwestycyjny
max 24 projekty

16 + 8
Okres inwestycji i dezinwestycji


4 lata

(inwestycje)
10 lat

(dezinwestycje)
© 2020 Netrix Ventures