Kryteria inwestycyjne

Zanim innowacyjny projekt trafi do oceny inwestycyjnej poddawany jest 2-etapowej weryfikacji według ogólnych oraz szczegółowych kryteriów inwestycyjnych.
1. Innowacyjność projektu

Projekt dotyczy innowacji technologicznej (produktowej i procesowej).

2. Profil branżowy Funduszu

Projekt jest zgodny z profilem branżowym Funduszu (obszarami Inteligentnych Specjalizacji Województwa Lubelskiego).

3. Siedziba firmy

Przedsiębiorca posiada siedzibę lub zamierza utworzyć siedzibę na terenie województwa lubelskiego.

4. Definicja przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwo spełnia definicję MŚP zgodną z Rozporządzeniem 651/2014, jest nienotowane na giełdzie, prowadzi działalność gospodarczą nie dłużej niż 3 lata i spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • nie prowadzi działalności na żadnym rynku (nie dokonało pierwszej komercyjnej sprzedaży na dowolnym rynku w rozumieniu pkt 52 (xi) Wytycznych Unii w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka (Dz.U. UE z 22.01.2014 C 19/4));
  • nie dokonało jeszcze podziału zysków.
5. Wykluczenia

Przedsiębiorca nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/1 z 31.07.2014 r.).

Na przedsiębiorcy nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego.

Przedsiębiorca nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do jej reprezentacji.

Projekt musi spełniać wszystkie powyższe kryteria, aby przejść do drugiego etapu weryfikacji.

1. Obszerny rynek docelowy

2. Silne IP (własność intelektualna)

3. Technologia tworząca wartość dodaną

4. Trwały i przekonujący model biznesowy

5. Jasna ścieżka wprowadzenia produktu/procesu na rynek

6. Wyraźne okazje dezinwestycyjne

7. Zespół projektowy

8. Szanse projektu na pozyskiwanie środków zewnętrznych na dalszy rozwój

Projekt powinien uzyskać co najmniej 4 punkty, aby trafić do oceny inwestycyjnej.

OCENA INWESTYCYJNA

Po spełnieniu ogólnych, a następnie szczegółowych kryteriów inwestycyjnych projekt jest przekazywany do oceny inwestycyjnej, która dokonywana jest przez Zespół Funduszu oraz Komitet Inwestycyjny.

W ramach oceny inwestycyjnej projekt jest poddawany dogłębnej analizie (m.in. opracowanie dokumentacji biznesowej, przeprowadzenie due diligence), na podstawie której podejmowana jest decyzja inwestycyjna o zawarciu Umowy Inwestycyjnej z przedsiębiorcą, a więc dokonaniu wejścia kapitałowego.