Formularz zgłoszeniowy

Przed rozpoczęciem wypełniania formularza zgłoszeniowego proszę potwierdzić spełnienie poniższego warunku (jego niespełnienie powoduje, że aplikacje nie będą rozpatrywane):
Przedsiębiorstwo spełnia definicję MŚP zgodną z Rozporządzeniem 651/2014, jest nienotowane na giełdzie, prowadzi działalność gospodarczą nie dłużej niż 3 lata (za dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej przyjmuje się dzień wpisu do odpowiedniego rejestru przedsiębiorstw) i spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków: a) nie prowadzi działalności na żadnym rynku (nie dokonał pierwszej komercyjnej sprzedaży na dowolnym rynku w rozumieniu pkt 52 (xi) Wytycznych Unii w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka (Dz.U. UE z 22.01.2014 C 19/4)); b) nie dokonało jeszcze podziału zysków.
Nazwa pomysłu (produktu/usługi):
Branża:
Krótki opis pomysłu:
Podjęte kroki w celu realizacji pomysłu:
Uzasadnienie innowacyjności pomysłu (w tym unikalność zastosowanej technologii):

Rozwiązywany problem-zaspokajana potrzeba:

Potencjalne business case'y (zastosowanie produktu/usługi):

Obecna konkurencja (w Polsce i zagranicą, pośrednia / bezpośrednia):

Posiadany zespół (doświadczenie biznesowe) oraz referencje poszczególnych jego członków:

Posiadane IP – patenty, znaki towarowe etc. (w spółce lub jako founderzy):

Strategia sprzedaży:

Historia sprzedażowa / wdrożeniowa (spółki lub członków zespołu):

Udział w akceleratorach / inkubatorach (jeżeli tak to w jakich?):

Zgodność pomysłu z RIS Województwa:

Cap Table (struktura udziałów):

Poszukiwane finansowanie (w tys. PLN):

Przeznaczenie pozyskanych środków:

Exit Strategy:

ZPitchdeck / biznesplan (jako załącznik):

Imię i nazwisko:
Adres e-mail:
Numer telefonu
Zapoznałem się z polityką prywatności. oraz klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

[wpgdprc "By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website."]

Wyślij zgłoszenie
Wyślij zgłoszenie